මිල ගණන්

ඔබගේ වෙබ් අඩවිය පවත්වාගෙන යාම වෙනුවෙන් අප විසින් දරණ පිරිවැය සහ එම නිර්ණායක පහත පරිදි වේ.

  1. ව්‍යාපාර ඩොමේන් නාමය වෙනුවෙන් රජයේ අනුබද්ධිත ඩොමේන් නාම ලියාපදිංචි කිරීමේ ආයතනයට වාර්ෂික මුදලක් අප විසින් ගෙවිය යුතුය.
  2. ඔබගේ වෙබ් අඩවිය ගබඩා කර තබා වේගවත්ව නැරඹුම්කරුවන්ට දිස්වීම සඳහා අවශ්‍ය වන වෙබ් හොස්ටින් සේවාවක් අප විසින් පවත්වාගෙන යන්නෙමු. ඒ සඳහා වාර්ෂික දෘඩාංග පරිභෝජන ගාස්තුවක් අප විසින් දරණු ලැබේ.
  3. ඔබගේ වෙබ් අඩවියේ දත්ත වල ආරක්ෂාවට ස්ථාපිත කර ඇති ආරක්ෂක පද්ධතියට අප වාර්ෂික පිරිවැයක් දරණු ලැබේ.

මේ සියල්ලක්ම වෙනුවෙන් ඔබගෙන් අප වාර්ෂිකව මුදලක් අය කරන්නෙමු. ඔබගේ වෙබ් අඩවිය සතු අවශ්‍යතා අනුව එය තීරණය වන බැවින් අප සමග සම්බන්ධ වී මිල ගණන් සාකච්ඡා කරගත් හැක.

Translate »