විමසීම් සඳහා

පාරිභෝගික සේවා නිලධාරි

දුරකථන අංක : 0711436036
ඊ-මේල් : sales4shakila@gmail.com

 

ඔබගේ විමසීම් සිංහල හෝ ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් ඉදිරිපත් කල හැක.

 


මෙම ෆෝරමය පුරවා විස්තර එවීමෙන්ද ඔබට අවශ්‍ය සේවා තොරතුරු මිලගණන් ආදිය දැනගත හැක. අප ඉතා ඉක්මණින් ඔබට පිළිතුරු පණිවිඩයක් එවන්නෙමු.

Translate »